مشروح خبر یا مطلب:

منابع و ضرایب آزمون کتبی مقطع دکتری (ورودی 1398)

منابع و ضرایب آزمون کتبی مقطع دکتری (ورودی 1398)


سایر رشته-گرایش‌ها متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد

رشته - گرایش

ماده درسی

ضریب

منابع

مدیریت بازرگانی

(بازاریابی)

 تحقیقات بازاریابی پیشرفته

 

·         Malhotra .N.K & BriksD.F. Marketing Research : an applied approach

 

رفتار مصرف‌

کننده

1

·         رفتار مصرف کننده مؤلفان: سید رضا سید جوادین | محمد رحیم اسفیدانی ناشر: موسسه انتشارات دانشگاه

·         رفتار مصرف کننده. نام نویسنده. --  مایکل آر-سولومون. نام مترجم. کامبیز حیدر زاده. انتشارات. بازاریابی. سال چاپ. 1397

بازاریابی بین‌الملل

1

·         هاشم آقازاده، احسان سلطانی فر (1395). بازرگانی بین الملل. انتشارات دانشگاه تهران

1- Aghazadeh, H. (2016) Principles of Marketology, Volume 1 Theory, Palgrave McMillan & Springer

2- Aghazadeh, H. (2017) Principles of Marketology, Volume 2: Practice, Palgrave McMillan & Springer

مدیریت رسانه

مبانی مدیریت رسانه

3

·         مبانی مدیریت رسانه ، دکتر روشندل ، دکتر شریفی ، دکتر لبافی ، انتشارات دانشگاه تهران

·         سیاستگذاری رسانه ای ، دکتر روشندل ، انتشارات دانشگاه تهران

·         اقتصاد رسانه، کانینگهام، فلو و سویفت ،ترجمه دکتر خواجه ئیان، همراه با دکتر سیاوش صلواتیان و کامیار نیستانی.

(فصلهای مقدمه، اول و دوم: دریافت رایگان فایلها از وب‌سایت دکتر خواجه‌ئیان - برای دانلود اینجا کلیک کنید)

مدیریت رسانه های اجتماعی

2

·         ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺗﺄﻟﻴﻒ: اﻣﻲ ون ﻟﻮی. ﺗﺮﺟﻤﻪدﻛﺘﺮ ﻃﺎﻫﺮ روﺷﻨﺪل ارﺑﻄﺎﻧﻲ ف انتشارات دانشگاه تهران

·         درآمدی بر مدیریت شبکه‌های اجتماعی و کسب و کارهای پلتفرمی، دکتر خواجه ئیان

نظریه ها و مفاهیم ارتباط جمعی

2

·         ارتباطات انسانی دکتر علی اکبر فرهنگی

·         نظریه رسانه ، دکتر شریفی ، افشین امیدی ، انتشارات ادیبان روز

مدیریت راهبردی

مدیریت استراتژیک

4

·         مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی نوشته رابرت ام گرنت از انتشارات آریانا قلم، آرش خلیلی نصر                                              

·         مدیریت استراتژیک ~فرانک تی. راترمل، حسین نوروزی (مترجم) - نشر فوژان 

·         Strategic management ,concepts and tools for creating real world ,Jeff Dyer ,Paul godfrey, jenson,Bryce,Willy:2016

·           

درس روش تحقیق

2

·         روش تحقیق کسب و کار ، پاملا اس شیندلر، دونالد آر کوپر، ترجمه محمد رحیم اسفیدانی ، حمیدرضا عزتی

بازاریابی استراتژیک

3

·         مدیریت بازاریابی استراتژیک ، الکساندر چرنو ،ترجمه: مسعود کیماسی و مژده خوشنویس

 

منابع آزمون ورودی گروه منابع انسانی (98-99)

رشته/گرایش

ماده درسی

ضریب

منابع

 

منابع انسانی

منابع انسانی پیشرفته

2

کتاب مدیریت منابع  انسانی و امور کارکنان  دکتر سیدجوادین

 

کتاب مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل ترجمه دکتر اعرابی و دکتر فیاضی

 

کتاب مدیریت منابع انسانی با رویکرد شایستگی ترجمه  دکتر امین

 

رفتار سازمانی

2

کتاب مدیریت رفتار سازمانی  دکتر سیدجوادین

 

کتاب مدیریت  رفتار سازمانی   دکتر آرین  قلی پور

 

حقوق و مزایا

2

کتاب جبران خدمات آرمسترانگ ترجمه  دکتر سیدجوادین

 

کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته (سیستم حقوق و مزایا)  دکتر آرین قلی پور و  دکتر آغاز

 

 

آدرس کوتاه :