مشروح خبر یا مطلب:

مقطع دکترا: رشته آینده پژوهشی

مقطع دکترا: رشته آینده پژوهشی


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان: طراحی چارچوب پس‌نگری بر اساس روشهای آینده‌نگاری (تدوین سناریو) مطالعه موردی: مدیریت منابع آب (بخش کشاورزی ایران)
دانشجو: روح اله نقدی پور
مقطع: دکترای تخصصی
رشته: آینده پژوهی
زمان: دوشنبه 8/11/1397 ساع 8 صبح
مکان: ساختمان الغدیر- تالار جنبی
آدرس کوتاه :