مشروح خبر یا مطلب:

مقایسه تطبیقی نظامهای مدیریت رسانه در کشورهای سوریه و ایران (مورد مطالعه: خبرگزاری ها)

مقایسه تطبیقی نظامهای مدیریت رسانه در کشورهای سوریه و ایران (مورد مطالعه: خبرگزاری ها)


New Page 2

عنوان پایان‌نامه:

 مقایسه تطبیقی نظامهای مدیریت رسانه در کشورهای سوریه و ایران (مورد مطالعه: خبرگزاری ها)

 $chekideh.getData()

 نام دانشجو  فاطمه  همه
 مقطع تحصیلی و رشته  کارشناسی ارشد -  مدیریت رسانه
 استاد راهنمای اول  دکتر داتیس خواجه‌ئیان
 استاد راهنمای دوم  
 استاد راهنمای سوم  
 استاد مشاور اول  دکتر طاهر روشندل
 استاد مشاور دوم  
 استاد مشاور سوم  
 استاد داور اول  دکتر سید مهدی شریفی
 استاد داور دوم  دکتر سمیه لبافی
 استاد داور سوم  
 استاد داور چهارم  
 زمان برگزاری  سه شنبه 1397/11/9 ساعت 12    $time.getdata()
 مکان  ساختمان جنوبی- اتاق 20
آدرس کوتاه :