مشروح خبر یا مطلب: مشروح خبر یا مطلب:

مقام آوران دانشکده مدیریت در هفدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران