مشروح خبر یا مطلب: مشروح خبر یا مطلب:

قاسمی‌پور- حسن

{name=name, data=حسن, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  قاسمی‌پور
 نام:  حسن
 سمت:  پشتیبانی فنی کتابخانه
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117678
 ایمیل:  
 اتاق:  کتابخانه- میز امانت