مشروح خبر یا مطلب:

فیلم راهنمای بررسی درخواست دفاع دانشجو (ویژه اساتید راهنما و مدیران گروه)

فیلم راهنمای بررسی درخواست دفاع دانشجو (ویژه اساتید راهنما و مدیران گروه)


لینک دانلود فیلم راهنما (ویژه اساتید راهنما و مدیران گروه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :