مشروح خبر یا مطلب:

فعالی- رضا

فعالی- رضا


{name=name, data=رضا, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  فعالی
 نام:  رضا
 سمت:  امین اموال و انباردار
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117692
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان اداری- طبقه همکف- انتهای راهرو
آدرس کوتاه :