مشروح خبر یا مطلب:

فرم خام اطلاعات دفاعیه پایان‌نامه/ رساله

فرم خام اطلاعات دفاعیه پایان‌نامه/ رساله


این بخش مربوط به دفاعیه‌های حضوری بوده و فعلا منتقی است

 راهنمای ارسال فایل
برای انتشار موضوع و مشخصات پایان نامه

1

فایل اطلاعات دفاعیه را از لینک مقابل دانلود کرده و جدول آن‌ را کامل نمایید.

لینک دانلود فایل اطلاعات دفاعیه

2 فایل مربوطه را از طریق ایمیل مقابل ارسال نمایید.

management@ut.ac.ir

حتما 48 ساعت قبل از دفاع و یا زودتر اطلاع رسانی نمایید
تا در سایت و شکبه‌های اجتماعی دانشکده اطلاع‌رسانی شود

  

 

 

آدرس کوتاه :