مشروح خبر یا مطلب:

فرصت مطالعاتی خارج کشور برای دانشجویان دکترا

فرصت مطالعاتی خارج کشور برای دانشجویان دکترا


استفاده از فرصت مطالعاتی برای دانشجویان مقطع دکترا به شرط آنکه امتحان جامع داده باشند:

دانشجویان واجد شرایط که تمایل به استفاده از فرصت مطالعاتی در سال 98 هستند تا شهریور ماه سال جاری فرصت دارند که نسبت به جمع‌آوری مدارک و ثبت و بارگزاری آن اقدام نمایند.

لینک: سازمان امور دانشجویان https://portal.saorg.ir

آدرس کوتاه :