مشروح خبر یا مطلب:

فرایند مرحله آموزشی مقطع کارشناسی ارشد

فرایند مرحله آموزشی مقطع کارشناسی ارشد


مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد دوسال (چهار نیمسال) است. (ماده 6 آیین‌نامه آموزشی کارشناسی ارشد)
تعداد واحد آموزشی در شیوه آموزشی، حداقل 28 واحد و حداکثر 32 واحد است. (ماده 7 آیین‌نامه آموزشی کارشناسی ارشد)
واحدهای جبرانی به تشخیص گروه/دانشکده از میان دروس کارشناسی و حداکثر 12 واحد است. دانشجو موظف است شهریه دروس جبرانی طبق تعرفه نوبت دوم کارشناسی بپردازد. (ماده 8 آیین‌نامه آموزشی کارشناسی ارشد)
حداقل نمره قبولی در درس جبرانی و اصلی 12 و حداقل معدل قبولی 14 است. (ماده 12 آیین‌نامه آموزشی کارشناسی ارشد)
حضور دانشجو در تمام جلسات درس و آزمون پایانی الزامی است. غیبت بیش از 3 جلسه یا غیبت در آزمون پایانی به منزله نمره صفر است. (ماده 19 آیین‌نامه آموزشی کارشناسی ارشد)
 

پرسش‌های متداول:

1. در صورت عدم کسب نمره قبولی در درس جبرانی چه کاری باید انجام شود.
همان درس در نیمسال بعدی اخذ شود، نمره درس در معدل تاثیر ندارد.
 
2. آیا می توانم در دانشگاه دیگری مهمان شوم؟
خیر.
 
آدرس کوتاه :