مشروح خبر یا مطلب:

فرایند شماره 08: فرآیند تایید رساله/ پایان نامه

فرایند شماره 08: فرآیند تایید رساله/ پایان نامه


1. دانشجو : ضمن ارسال نسخه نهایی الکترونیکی رساله/پایان‌نامه به یکی از اساتید داور از ایشان درخواست نماید در صورت تایید رساله مراتب را به اطلاع دانشجو و استاد راهنما برساند.
2. استاد داور در صورت تایید رساله مراتب را به اطلاع استاد راهنما برساند.
3. دانشجو از استاد راهنما درخواست نماید در صورت تایید، مراتب را از طریق ایمیل به اطلاع کارشناس برساند. 
 
متن پیشنهادی ارسال تاییدیه استاد راهنما به کارشناس:
 
کارشناس محترم اداره آموزش دانشکده مدیریت؛ به آدرس ایمیل: ............. 
با سلام و احترام،
اینجانبان ......................... استاد راهنما و ............................ استاد داور رساله/پایان نامه با عنوان ........................... آقای /خانم .............................به شماره دانشجویی .................... مقطع ................... گروه ........... رشته ......................، آخرین نسخه الکترونیکی پایان‌نامه/رساله را دریافت و بررسی نموده و موافقت خود را با انتشار آن اعلام می داریم.
 
 
 
آدرس کوتاه :