مشروح خبر یا مطلب:

فرآیند شماره 07- (کارشناسی ارشد) اخذ پروژه پایانی به جای پایان‌نامه و تغییر نظام آموزشی پژوهش محور به آموزش محور (ویژه دانشجویان رشته مدیریت کسب و کار)

فرآیند شماره 07- (کارشناسی ارشد) اخذ پروژه پایانی به جای پایان‌نامه و تغییر نظام آموزشی پژوهش محور به آموزش محور (ویژه دانشجویان رشته مدیریت کسب و کار)


اخذ پروژه پایانی به جای پایان‌نامه و تغییر نظام آموزشی پژوهش محور به آموزش محور

(ویژه دانشجویان رشته مدیریت کسب و کار)

1.  دریافت و تکمیل فرم اخذ پروژه پایانی به جای پایان‌نامه (لینک فرم شماره 10)
2.  ارسال تصویر فرم تکمیل شده از طریق ایمیل به کارشناس مربوطه (آقای احمد خزایی)
3.  اخذ 3 واحد درسی از دروس تخصصی–اختیاری برای دانشجو توسط کارشناس.
4.  دریافت پروژه توسط دانشجو و تحویل معرفی‌نامه به کارشناس.
     4.1.  مراجعه دانشجو به یک سازمان، شرکت و ...
     4.2.  تعیین یک مساله و مشکل مهم سازمان به عنوان موضوع پروژه.
     4.3.  دریافت نامه رسمی از سازمان خطاب به دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و معرفی نام پروژه، ناظر سازمان (با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر) و امضای بالاترین مقام مسوول سازمان.
5.  پیشنهاد یکی از اساتید گروه به عنوان استاد پروژه پایانی، از سوی دانشجو به منظور تصویب در گروه.
6.  ارائه گزارش کتبی تایید شده توسط ناظر سازمان و استاد دانشکده حداکثر طی یک نیمسال به مدیر گروه.
7.  برگزاری سمینار ارائه یافته‌های پروژه با هماهنگی استاد دانشکده و مدیر گروه.
8.  اعلام نمره درس پروژه پایانی به آموش توسط استاد دانشکده و با هماهنگی ناظر سازمان.
آدرس کوتاه :