مشروح خبر یا مطلب:

فرایند شماره 06- تغییر نمره

فرایند شماره 06- تغییر نمره


1. دریافت فرم تغییر نمره توسط استاد از رییس آموزش تحصیلات تکمیلی

2.تکمیل و امضا و تحویل فرم به کارشناس آموزش توسط استاد

3. ارجاع فرم تکمیل شده به همراه کاربرگ کمیسیون موارد خاص به دانشگاه تهران توسط کارشناس

4. اعلام نتیجه کمیسیون به ایمیل دانشجو (معمولا یک ماه به طول می‌انجامد)

5. در صورت تایید کمسیون، تغییر نمره توسط استاد در سیستم گلستان

آدرس کوتاه :