مشروح خبر یا مطلب:

فرایند شماره 05- درخواست مجوز اضافه سنوات

فرایند شماره 05- درخواست مجوز اضافه سنوات


1. دریافت فرم درخواست مجوز اضافه سنوات دکتری ( لینک دانلود: فرم شماره 9) از سایت دانشکده مدیریت و تکمیل فرم، تایید استاد راهنما و مدیر گروه و تحویل به کارشناس آموزش

2. بررسی توسط کارشناس آموزش و در صورت تایید، ثبت و ارسال به کمیسیون موارد خاص دانشگاه

3. بررسی توسط کمیسیون موارد خاص دانشگاه

4. به مجرد ارسال جوابیه از کمیسیون موارد خاص دانشگاه مراتب از طریق ایمیل به اطلاع دانشجو می رسد

آدرس کوتاه :