مشروح خبر یا مطلب:

فرایند شماره 04- فارغ التحصیلی

فرایند شماره 04- فارغ التحصیلی


1. تدوین رساله/ پایان نامه (لینک فرآیند 3)
 
2. درخواست فارغ التحصیلی در سامانه جامع آموزش (گلستان).
 
3. تسویه حساب با واحدهای دانشکده مطابق جدول ذیل :
 
مدارک مورد نیاز:
- کارت دانشجویی 
- دو فایل کامل از پایان‌نامه/رساله (به صورت  word و pdf)
- دو فایل از 15 صفحه اول پایان‌نامه/رساله (به صورت word و PDF)
 
* دانشجوی بورسیه لازم است، به منظور تسویه سازمان بورس دهنده با دانشگاه به کارشناس آموزش مراجعه نماید. ( فرآیند شماره ۹. ویژه کارشناس)

 

1

 دانشجو :

 لازم است اطلاعات خود در سامانه گلستان را از مسیر:
              گزارش‌های آموزش> دانشجو> کارنامه> کارنامه تحصیلی (گزارش 100)
 طبق چک لیست زیر به دقت بررسی نماید و هر گونه تناقض را به اطلاع کارشناس آموزش برساند.

 الف. مشخصات شناسنامه‌ای:
 
¨نام و نام‌خانوادگی       ¨نام پدر       ¨شماره شناسنامه        ¨کد ملی       ¨تاریخ تولد      ¨محل صدور

 ب. مشخصات تحصیلی:
 
¨سهمیه ورود        ¨رشته تحصیلی قبلی        ¨مقطع تحصیلی قبلی        ¨تاریخ فراغت از تحصیل قبلی
 
¨نمره و تاریخ آزمون زبان        ¨نمره و تاریخ آزمون جامع        ¨نام درس‌ها              ¨نمره درس‌ها
 ¨تعداد نیمسال‌ها           ¨وضعیت نیمسال‌‌ها           ¨تعداد واحد گذرانده            ¨معدل

2  دانشجو : آپلود رساله/پایان‌نامه در https://thesis.ut.ac.ir/fa و دریافت شماره رکورد بارگذار
3  دانشجو : ارسال تصویر کارت دانشجویی پانچ شده به کارشناس.
4  کارشناس آموزش: ابطال کارت دانشجو در سامانه گلستان.
5  کارشناس حسابداری: تایید تسویه دانشجویان شهریه پرداز، در صورت عدم بدهی.
6

 امور دانشجویی و واحد تغذیه: تکمیل فرم شماره 8 (فرم تسویه حساب دانشجو) و ارسال به کارشناس مربوطه در امور دانشجویی (لینک اطلاعات کارشناسان امور دانشجویی)

7

 تسویه حساب با کتابخانه دانشکده مدیریت: لینک تسویه حساب با کتابخانه دانشکده

8  کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران: تایید تسویه دانشجو در صورت عدم بدهی.  ارسال 4 فایل اعلام شده به آدرس cthesis.lib@ut.ac.ir
تنها صورت دارا بودن شرایط ، تسویه انجام می پذیرد.
9  دانشجو: پس از انجام کامل تصفیه، اطلاع به کارشناس از طریق ایمیل، به منظور بررسی و رفع نواقص پرونده برای فارغ‌التحصیلی و دریافت شماره گزارش فارغ‌التحصیلی.

 

 

 

 

آدرس کوتاه :