مشروح خبر یا مطلب:

فرایند شماره 04- فارغ التحصیلی

فرایند شماره 04- فارغ التحصیلی


1. تدوین رساله/ پایان نامه (لینک فرآیند 3)
2. دریافت فرم تایید رساله/پایان‌نامه (لینک دانلود: فرم شماره 7) از سایت دانشکده و تایید توسط استاد راهنمای اول و یکی از اساتید داور.
3. درخواست فارغ التحصیلی در سیستم گلستان.
4. دریافت فرم تسویه حساب (لینک دانلود: فرم شماره 8) از سایت دانشکده و تسویه با سایر واحدها.
5. مراجعه به کارشناس آموزش برای بررسی و رفع نواقص پرونده برای فارغ‌التحصیلی و دریافت شماره گزارش فارغ‌التحصیلی.

 

آدرس کوتاه :