مشروح خبر یا مطلب:

فرایند شماره 01- دکترا- شرکت در آزمون جامع

فرایند شماره 01- دکترا- شرکت در آزمون جامع


 • مدت مجاز مرحله آموزشی تا پایان آزمون جامع، حداکثر ۴ نیمسال است.
 • اگر دانشجو در نوبت نخست مردود شود می‌تواند در نیمسال ۵ برای بار دوم در ارزیابی جامع شرکت کند
 • چنانچه دوباره در ارزیابی جامع مردود شود مجاز به ادامه تحصیل نیست و از تحصیل محروم خواهد شد. (ماده ۷ آئین‌نامه)
 
 1. پیش شرط‌های شرکت در ارزیابی جامع:
  • کسب نمره حداقل ۱۴ در همه دروس
  • کسب معدل حداقل ۱۶
  • ارائه نمره قبولی زبان.
 2. دانشجو: تکمیل کاربرگ شماره ۱ (لینک کاربرگ ۱)
 3. استاد راهنما: بررسی درخواست در کاربرگ شماره ۱ و در صورت تأیید ارجاع به کارشناس مسؤول.
 4. کارشناس مسؤول: بررسی درخواست در کاربرگ شماره ۱ و در صورت تأیید ارجاع به مدیر گروه.
 5. مدیر گروه (نماینده گروه آموزشی): برگزاری جلسه ارزیابی جامع متناسب با نوع درخواست دانشجو و اعلام نمرات در کاربرگ شماره ۲ (لینک کاربرگ ۲) به معاونت آموزشی.

 

 

 
آدرس کوتاه :