مشروح خبر یا مطلب:

فرایند شماره 01- دکترا- شرکت در آزمون جامع

فرایند شماره 01- دکترا- شرکت در آزمون جامع


فرآیند شرکت در آزمون جامع

1. دانشجو باید 18 واحد درسی آموزشی خود را گذرانده باشد.
          حداقل نمره قبولی هر درس 14 بوده ولی معدل کل بایستی حداقل 16 باشد.

2. دانشجو باید مدرک زبان را ارائه داده باشد و نمره زبان در سیستم ثبت شده باشد. تاریخ مدرک زبان باید پیش از تاریخ آزمون جامع باشد. (در صورتیکه مدرک زبان خود را هنوز ارائه نداده اید لطفا اسکن مدرک زبان را به کارشناس رشته ایمیل نمایید).

3. دانشجو باید فرم اعلام آمادگی شرکت در آزمون جامع (لینک فرم شماره 1) را از سایت دانشکده دریافت و تکمیل نماید.

4. دانشجو باید حداقل دو ماه پیش از برگزاری آزمون جامع فرم تکمیل شده را به کارشناس آموزش ایمیل نماید.

 

* به دانشجویانی که همه شرایط فوق را دارا نباشند اجازه شرکت در آزمون داده نمی‌شود.*

 

آدرس کوتاه :