مشروح خبر یا مطلب:

فرآیند درخواست حمایت مالی صندوق بازنشستگی کشوری از پایان نامه/رساله دانشجو

فرآیند درخواست حمایت مالی صندوق بازنشستگی کشوری از پایان نامه/رساله دانشجو


۱. دانشجو:
ارسال درخواست به کارشناس پژوهشی (خانم جعفری) از طریق ایمیل.
 
متن درخواست:
اینجانب …    با کد ملی…    شماره دانشجویی…     فرزند…     
دانشجوی دوره…      رشته…    گرایش…    دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،
رساله / ‏پایان‬ نامه خود با عنوان…     را در تاریخ…   تصویب نموده‌ام
و درخواست معرفی دانشکده، جهت بهره مندی از مزایای طرح وام حمپاد را دارم.
 
۲. کارشناس پژوهش:
در صورت تأیید، صدور نامه اتوماسیونی با فرمت "فرم معرفی‌نامه دانشگاه"
امضاکننده: معاونت پژوهشی،
ثبت کننده: دبیرخانه،
موضوع: حمایت مالی صندوق بازنشستگی کشوری / ‏نام‬ دانشجو
 
۳. دانشجو:
مراجعه به دبیرخانه برای دریافت نامه
 
 
 
آدرس کوتاه :