مشروح خبر یا مطلب:

فرآیند درخواست حذف ترم دانشجو

فرآیند درخواست حذف ترم دانشجو


1. از مسیر سامانه جامع آموزش/ پیشخوان خدمت/ درخواست بررسی مسایل آموزشی دانشجو/ درخواست جدید اقدام نمایید.

2. در این قسمت نوع درخواست را "درخواست تمدید سنوات" انتخاب نمایید.

3. در قسمت درخواست اول: بر روی علامت سوال کلیک کرده و سرفصل "درخواست حذف" را انتخاب نمایید.

4. در این قسمت توضیح دهید درخواست حذف "بدون احتساب در سنوات" یا "با احتساب در سنوات" را دارید.

5. در صورتی که دانشجو درخواست حذف "بدون احتساب در سنوات" را داشته باشد، باید مدارک مربوطه را در قسمت "مدارک پیوست درخواست" بارگزاری نماید.


مراحل انجام کار پس از درخواست دانشجو:


الف: درخواست "با احتساب در سنوات":

در صورت تایید کارشناس در سامانه جامع آموزش ثبت می شود.

ب: درخواست "بدون احتساب در سنوات":

1. توسط کارشناس بررسی و در صورت تایید به کمیسیون موارد خاص دانشکده ارجاع می شود.

2. در صورت تایید کمیسیون موارد خاص دانشکده، درخواست به اتوماسیون اداری انتقال یافته، با تایید رییس اداره آموزش و امضای معاونت آموزشی دانشکده به کمیسیون موارد خاص دانشگاه تهران ارسال می شود.

3. در صورت تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه تهران، مراتب از طریق اتوماسیون اداری به کارشناس اعلام و در سامانه جامع آموزش ثبت می شود.
 

آدرس کوتاه :