مشروح خبر یا مطلب:

فرایند درخواست تمدید سنوات

فرایند درخواست تمدید سنوات


 

نکات مهم در مورد تمدید سنوات:

در صورت موافقت استاد راهنما، مدیر گروه، کمیسیون موارد خاص دانشکده مدیریت و کمیسیون موارد خاص دانشگاه تهران با درخواست تمدید سنوات، دوره تحصیل دانشجو یک نیمسال تمدید می‌شود. در صورت عدم موافقت هر کدام از مراجع فوق، دانشجو محروم از تحصیل خواهد شد و باید با دانشکده تسویه نماید.

 

طبق ماده 7 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری و ماده 6 آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد و کارشناسی مدت مجاز به تحصیل به شرح جدول ذیل است:

مقطع

نیمسال مجاز

کارشناسی

8

تصویب پروپوزال کارشناسی ارشد

3

دفاع نهایی کارشناسی ارشد

4

تصویب پروپوزال دکتری

4 و 5

دفاع پروپوزال دکتری

4 تا 6

دفاع نهایی دکتری

6 تا 8

 

 

فرآیند تمدید سنوات:

1- دانشجو: درخواست در پیشخوان خدمت/درخواست بررسی مسائل آموزشی دانشجو/درخواست جدید

 

 

2- دانشجو: انتخاب نوع درخواست، سرترم مورد تقاضا و درخواست اول و تایید

 

 

3- دانشجو: دریافت برگ درخواست مجوز اضافه سنوات در دوره کارشناسی ارشد یا دکتری از مسیر: پیشخوان خدمت/ درخواست بررسی مسایل آموزشی دانشجو/مرحله 2/دریافت فرم‌های مورد نیاز و تکمیل فرم.

 


 

 


4- دانشجو: دریافت نظر استاد راهنما در برگه درخواست مجوز اضافه سنوات: نظر استاد راهنما متضمن توجیه و ذکر دلائل و تاریخ تقریبی دفاع (در صورت موافقت دانشگاه با تمدید).

4.1- در صورت عدم تایید استاد راهنما، دانشجو محروم از تحصیل و ملزم به تسویه حساب با دانشکده است.

5- دانشجو در صورت تایید استاد راهنما دریافت نظر مدیر گروه برگه درخواست مجوز اضافه سنوات: نظر شورای آموزشی گروه همراه با ذکر دلائل.

5.1- در صورت عدم تایید مدیر گروه، دانشجو محروم از تحصیل و ملزم به تسویه حساب با دانشکده است.

6- دانشجو: در صورت تایید استاد راهنما و مدیر گروه، بارگذاری اسکن برگه درخواست مجوز اضافه سنوات امضا شده در پیشخوان خدمت (مرحله 2/  اسکن ‌نامه ‌نظراستاد راهنما (سرپرست‌گرایش) تمدید سنوات) و تایید و ارسال درخواست.

7- کارشناس رشته: در صورت توضیح و امضای استاد راهنما و مدیر گروه در برگه درخواست بارگذاری شده در پیشخوان، ارسال برگه درخواست و کاربرگ کمیسیون به کمیسیون موارد خاص دانشکده مدیریت.

8- کمیسیون موراد خاص دانشکده مدیریت، بررسی پرونده و صدور رای.

8.1- در صورت عدم تایید کمیسیون موارد خاص دانشکده، دانشجو محروم از تحصیل و ملزم به تسویه حساب با دانشکده است.

9- کارشناس آموزش: در صورت تایید کمیسیون موراد خاص دانشکده مدیریت:

مقطع

شماره ترم

وضعیت

کمیسیون موارد خاص دانشگاه

اقدام

کارشناسی

9 و 10

عدم فارغ التحصیلی

عدم ارسال

ایجاد سرترم

کارشناسی

11

عدم فارغ التحصیلی

ارسال

تهیه نامه کمیسیون دانشگاه

ارشد

4

عدم تصویب پروپوزال

عدم ارسال

ایجاد سرترم (وقف تحصیلی با احتساب)

ارشد

5 و 6

در صورت عدم دفاع

عدم ارسال

ایجاد سرترم (ثبت فعالیت پژوهشی)

ارشد

7

در صورت عدم دفاع

ارسال

تهیه نامه کمیسیون دانشگاه

دکتری

6

عدم تصویب پروپوزال

ارسال

تهیه نامه کمیسیون دانشگاه

دکتری

7

عدم دفاع پروپوزال

ارسال

تهیه نامه کمیسیون دانشگاه

دکتری

9 تا 11

در صورت عدم دفاع

عدم ارسال

ایجاد سرترم (ثبت فعالیت پژوهشی)

دکتری

12

در صورت عدم دفاع

ارسال

تهیه نامه کمیسیون دانشگاه

 

 

10- رییس اداره کل آموزش دانشگاه تهران: طرح در جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه تهران

10.1. در صورت عدم تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه، دانشجو محروم از تحصیل و ملزم به تسویه حساب با دانشکده است.

10.2. طبق ماده 23 آیین‌نامه آموزشی، به دانشجویی که در سنوات مجاز با موفقیت از رساله/پایان نامه دفاع نکند، تنها گواهی گذراندن واحدهای درسی داده خواهد شد.

11- کارشناس آموزش: در صورت تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه، ایجاد سرترم.

تبصره:

بر اساس بند"۱" مصوبات جلسه مورخ ۱۶/‏۰۹/‏۹۸‬ هیات رئیسه دانشگاه، موضوع تمدید سنوات دانشجویان روشندل دانشگاه عطف به مصوبه مورخ ۱۷/‏۱۱/‏۱۳۹۶‬ هیات رئیسه پیش از دستور معاون آموزشی مطرح و مقرر شد ایشان از پرداخت شهریه در نیمسال‌های یازدهم و دوازدهم معاف شوند و در صورت افزایش مدت تحصیل آن به نیمسال‌های سیزدهم و چهاردهم موظف به پرداخت شهریه در دو نیمسال اخیر خواهند بود.
 

 

 

آدرس کوتاه :