مشروح خبر یا مطلب:

فرایند درخواست تغییر استاد راهنما

فرایند درخواست تغییر استاد راهنما


برای درخواست تغییر استاد راهنما در مقاطع تحصیلات تکمیلی، فرم درخواست تغییر استاد راهنما را دریافت و مطابق آن عمل نمایید.

لینک: فرم درخواست تغییر استاد راهنما (فرمت Word)

لینک: فرم درخواست تغییر استاد راهنما (فرمت PDF)

 

 

آدرس کوتاه :