مشروح خبر یا مطلب:

فرآیند حذف درس جبرانی

فرآیند حذف درس جبرانی


حذف درس جبرانی در مقطع فعلی در صورت گذراندن آن درس در مقطع قبلی

- دانشجو:  دریافت و تکمیل فرم درخواست حذف دروس جبرانی (لینک فرم شماره 17:   فرمت Word  -  فرمت PDF)
- مدیر گروه: بررسی و  اعلام نتیجه به کارشناس (رونوشت به دانشجو)
- کارشناس:  حذف دروس جبرانی و بایگانی فرم در پرونده الکترونیک دانشجو.
 
 
آدرس کوتاه :