مشروح خبر یا مطلب:

فرایند جذب دانشجوی خارجی

فرایند جذب دانشجوی خارجی


فرآیند پذیرش دانشجویان بین الملل (اتباع خارجی)

1- داوطلب: درخواست به اداره دانشجویان بین‌الملل دانشگاه تهران https://international.ut.ac.ir/fa و تلفن 61113740 و 61113261

2- کارشناس روابط بین الملل اداره دانشجویان بین‌الملل تهیه نامه

3- رئیس اداره دانشجویان بین‌الملل - تایید نامه

4- مدیرکل اعضای هیات علمی و دانشجویان بین‌الملل امضا

5- مدیر گروه آموزشی دانشکده مدیریت رونوشت

6- مشاوراموربین الملل دانشکده مدیریت رونوشت

6.1- معاون آموزشی و رییس دانشکده مدیریت رونوشت جهت استحضار

7- مدیر گروه - طرح در جلسه گروه و ارائه صورتجلسه به کارشناس روابط بین‌الملل دانشکده

8- کارشناس روابط بین‌الملل دانشکده تهیه نامه

9- مدیر گروه تایید نامه

10- مشاور امور بین‌الملل دانشکده - امضا

10.1- معاون آموزشی یا رییس دانشکده امضا در صورت عدم امکان امضای مشاور امور بین‌الملل دانشکده

11- مدیرکل اعضای هیات علمی و دانشجویان بین الملل معاونت بین‌الملل دانشگاه عنوان

12- اداره کل روابط بین‌الملل - معرفی به اداره آموزش دانشگاه

13- اداره آموزش دانشگاه ایجاد شماره دانشجویی و معرفی به آموزش دانشکده

 

 

 

 

آدرس کوتاه :