مشروح خبر یا مطلب:

فرایند جذب دانشجوی خارجی

فرایند جذب دانشجوی خارجی


فرآیند جذب دانشجوی خارجی

1. ارسال مدارک متقاضی از اداره‬ دانشجویان غیرایرانی معاونت بین الملل دانشگاه، به مدیر گروه.

2. طرح در جلسه گروه توسط مدیر گروه.

3. تدوین صورتجلسه گروه توسط مدیر گروه و ارسال به کارشناس گروه.

4. ارسال از کارشناس گروه به کارشناس آموزش.

5. پاسخ به اداره کل توسط کارشناس آموزش با فرمت ذیل:


باسلام وعرض ادب،

بازگشت به نامه شماره ...................... مورخ .......................‬ اداره‬ دانشجویان غیرایرانی معاونت بین الملل دانشگاه،

در خصوص آقای/خانم ..................... تبعه کشور ....................... که متقاضی ادامه تحصیل در رشته ............................ مقطع ......................... می‌باشد، نظر گروه آموزشی ....................... به شرح ذیل ارسال می‌گردد:

.......................................

.......................................

.......................................


صورتجلسه گروه ...................... مورخ ...............................‬ به پیوست ارسال می‌شود.

 

دریافت کنندگان:

عنوان: اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه

رونوشت: محمد رسولی جامع - مسئول ثبت نامه‌های اداره کل خدمات آموزشی

امضا کننده: بیتا مشایخی - معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت

تایید‌ کننده: حسین آدوسی - رئیس اداره آموزش دانشکده مدیریت

ثبت‌ کننده: ملیحه رضازاده نوچه‌دهی - مسئول ثبت نامه‌های دانشکده مدیریت

آدرس کوتاه :