مشروح خبر یا مطلب:

فرایند تغییر نمره

فرایند تغییر نمره


1. دریافت فرم تغییر نمره توسط استاد از اداره آموزش

2.تکمیل و امضا و تحویل فرم به کارشناس آموزش توسط استاد

3. ارجاع فرم تکمیل شده به همراه کاربرگ کمیسیون موارد خاص به دانشگاه تهران توسط کارشناس

4. اعلام نتیجه کمیسیون به ایمیل دانشجو (معمولا یک ماه به طول می‌انجامد)

5. تغییر نمره توسط استاد در سیستم گلستان (در صورت تایید کمسیون)

آدرس کوتاه :