مشروح خبر یا مطلب:

فرآیند تغییر نظام آموزشی پژوهش محور به آموزش محور (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد)

فرآیند تغییر نظام آموزشی پژوهش محور به آموزش محور (ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد)


1. دانشجو: دریافت و تکمیل فرم تغییر نظام آموزشی (لینک فرم)، تکمیل فرم و دریافت تایید مدیر گروه و معاون آموزشی 
2. دانشجو: درخواست در پیشخوان خدمت از مسیر ذیل:
پیشخوان خدمت/ درخواست بررسی مسایل آموزشی دانشجو/ درخواست جدید/نوع درخواست/درخواست تمدید سنوات/تعیین سرترم، درخواست اول و مدارک پیوست/ ایجاد/بازگشت. (تصویر 1)
 
 
3. بارگزاری تصویر فرم تایید شده در مرحله 2 پیشخوان و ارسال. (تصویر 2 و 3)
 
 
 
4. کارشناس: درصورت تایید، ارسال به کمیسیون موارد خاص دانشکده- در صورت عدم تایید، عودت به دانشجو.
5. کمیسیون موارد خاص دانشکده: درصورت تایید، ارسال به کمیسیون موارد خاص دانشگاه- در صورت عدم تایید، عودت به کارشناس.
6. کمیسیون موارد خاص دانشگاه: بررسی و اعلام نتیجه در اتوماسیون اداری.
7. کارشناس: در صورت عدم تایید کمیسیون، عودت به دانشجو - در صورت تایید کمیسیون، ارسال به مدیر گروه برای تخصیص درس یا پروژه پایانی.
8. مدیر گروه: تخصیص درس یا پروژه پایانی.
9. در صورت تخصیص پروژه پایانی:
9.1. مراجعه دانشجو به یک سازمان، شرکت یا ... .
9.2. تعیین یک مساله و مشکل مهم سازمان به عنوان موضوع پروژه.
9.3. دریافت نامه رسمی از سازمان خطاب به دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و معرفی نام پروژه، ناظر سازمان (با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر) و امضای بالاترین مقام مسوول سازمان.
9.4. پیشنهاد یکی از اساتید گروه به عنوان استاد پروژه پایانی، از سوی دانشجو به منظور تصویب در گروه.
9.5. ارائه گزارش کتبی تایید شده توسط ناظر سازمان و استاد دانشکده حداکثر طی یک نیمسال به مدیر گروه. 
9.6. برگزاری سمینار ارائه یافته‌های پروژه با هماهنگی استاد دانشکده و مدیر گروه.
9.7. اعلام نمره درس پروژه پایانی به آموش توسط استاد دانشکده و با هماهنگی ناظر سازمان.
 
 
آدرس کوتاه :