مشروح خبر یا مطلب:

فرآیند تطبیق دروس اصلی

فرآیند تطبیق دروس اصلی


تطبیق دروس اصلی در صورت تحصیل دانشجو در مقطع فعلی در دانشگاه دیگر: 

- دانشجو:  دریافت و تکمیل فرم درخواست تطبیق دروس معافی (لینک فرم شماره 16:  فرمت Word  -  فرمت PDF)
- مدیر گروه: طرح در جلسه گروه و شورای آموزشی و اعلام نتیجه به کارشناس (رونوشت به دانشجو)
- کارشناس: ایجاد سرترم تطبیقی و ورود دروس معافی و نمره و بایگانی فرم در پرونده الکترونیک
 
 
آدرس کوتاه :