مشروح خبر یا مطلب:

فرایند تصویب و تعیین روز جلسه دفاع مقاطع ارشد و دکترا (در ایام مبارزه با کرونا) اعلام گردید

فرایند تصویب و تعیین روز جلسه دفاع مقاطع ارشد و دکترا (در ایام مبارزه با کرونا) اعلام گردید


آدرس کوتاه :