مشروح خبر یا مطلب:

فرآیند اداری تایید گواهی پذیرش مقاله

فرآیند اداری تایید گواهی پذیرش مقاله


1. دانشجو: با توجه به پروسه زمانبر بودن پذیرش مقاله، شروع نگارش مقاله در اولین فرصت پس از تصویب موضوع.
2. دانشجو: پیش از ارسال مقاله به نشریه داخلی یا بین‌المللی، لازم است با مراجعه به سایت وزارت علوم و سایت دانشگاه تهران از اعتبار نشریه اطمینان حاصل نماید. در این خصوص می‌تواند از مشاوره کارشناس پژوهشی دانشکده (سرکار خانم جعفری) استفاده نماید.
3. دانشجو: پس از پذیرش مقاله، نام پذیرش به امضای استاد راهنما رسانده شود و تصویر آن برای کارشناس پژوهشی دانشکده (سرکار خانم جعفری) ارسال گردد.
4. کارشناس پژوهشی: بررسی همانندجویی و اعتبارسنجی نشریه و در صورت تایید، ممهور نمودن نامه پذیرش امضا شده توسط استاد راهنما به مهر معاونت پژوهشی و ارسال از طریق اتوماسیون اداری به روش ذیل:
4.1. موضوع : تایید مقاله آقای/خانم .... به شماره دانشجویی ................... رشته ................. 
4.2. متن: بدینوسیله گواهی می‌شود مقاله آقای/خانم .... با عنوان .... در نشریه :..... دارای ........ issn منتشر/پذیرفته شده و این نشریه از نظر وزارت عتف معتبر است.
4.3. پیوست: اسکن نامه پذیرش با شرایط یاد شده.
4.4. دریافت‌کنندگان: امضا کننده: معاونت پژوهشی، عنوان: اداره آموزش، رونوشت: کارشناس آموزش (گروه مربوطه)
4.5. درج در پرونده الکترونیک دانشجو
 
 
 
آدرس کوتاه :