مشروح خبر یا مطلب:

فرآیند اداری تایید گواهی پذیرش مقاله

فرآیند اداری تایید گواهی پذیرش مقاله


بسیار مهم: لازم است دانشجو آیین نامه ارائه مقاله در مقطع دکتری را مطالعه و مطابق آن عمل نماید.

 

1- شیوه ارائه مقاله به معاونت پژوهشی:

دانشجو تصویر نامه پذیرش (مطابق ماده1 آیین نامه ارائه مقاله) را از طریق ایمیل به روش ذیل به کارشناس پژوهشی دانشکده خانم جعفری ارسال نماید.
1.1. عنوان ایمیل: درخواست تایید مقاله آقای/خانم .................. به شماره دانشجویی ................. رشته ...................
1.2. متن ایمیل: مقاله اینجانب ............ با عنوان ............ در نشریه ............. دارای issn ....................... منتشر/پذیرفته شده و این نشریه از نظر وزارت عتف معتبر است. خواهشمندم بررسی و تایید نمایید.
1.3. پیوست: تصویر نامه پذیرش کاملا مطابق با ماده 1 آیین نامه ارائه مقاله و با وضوح بالا.
 

نمونه نامه پذیرش مقاله

 
 

2- شیوه تایید مقاله توسط معاونت پژوهشی:

در صورتی که مقاله دارای شرایط لازم باشد، بررسی همانندجویی و اعتبارسنجی نشریه توسط کارشناس پژوهشی و در صورت تایید، ممهور نمودن نامه پذیرش به مهر معاونت پژوهشی و ارسال از طریق اتوماسیون اداری به روش ذیل:
2.1. موضوع نامه: تایید مقاله آقای/خانم .................. به شماره دانشجویی ................. رشته ...................
2.2. متن نامه: مقاله آقای/خانم ............ با عنوان ............ در نشریه ............. دارای issn ....................... منتشر/پذیرفته شده و این نشریه از نظر وزارت عتف معتبر است. 
2.3. پیوست : اسکن نامه پذیرش
2.4. دریافت کنندگان: امضا کننده: معاونت پژوهشی، عنوان: معاونت آموزشی، رونوشت: کارشناس آموزش (گروه مربوطه) 
2.5. درج در پرونده الکترونیک دانشجو
 

 
آدرس کوتاه :