مشروح خبر یا مطلب:

فرآیند اخذ درس جبرانی برای دانشجویان رشته‌های غیر مرتبط

فرآیند اخذ درس جبرانی برای دانشجویان رشته‌های غیر مرتبط


فرآیند دانشجویان رشته‌های غیر مرتبط متقاضی اخذ واحد جبرانی:

  • حداقل تعداد دانشجویان برای برگزاری کلاس جبرانی در مقطع کارشناسی 10 دانشجو، در مقطع ارشد 5 دانشجو و دکتری 3 دانشجو است.

 

مراحل کار:

  1. دانشجو: انتخاب یکی از دانشجویان به عنوان نماینده و تهیه نامه درخواست با نام، شماره دانشجویی، رشته قبلی، رشته قبولی فعلی و امضای همه دانشجویان و ارائه به مدیر گروه.
  2. مدیر گروه: بررسی و در صورت تایید، تعیین استاد و هماهنگی زمان کلاس با استاد مربوطه و اطلاع به دانشجوی نماینده و رونوشت به کارشناس رشته.
  3. کارشناس رشته: ثبت درس در سامانه گلستان.
 
 
 
 
آدرس کوتاه :