مشروح خبر یا مطلب:

فراخوان پذیرش و ثبت نام دانشجویان متقاضی تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای سال تحصیلی جدید

فراخوان پذیرش و ثبت نام دانشجویان متقاضی تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای سال تحصیلی جدید


به استحضار می رساند، فراخوان ثبت‌نام و ارائه درخواست برای بهره‌مندی از تسهیلات آییننامه «پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور» در سال تحصیلی 1400-1399 از بیستم خردادماه 1399 شروع خواهد شد و مهلت تشکیل پرونده و ارائه درخواست برای بهره‌مندی از تسهیالت مذکور تا بیست و پنجم تیرماه 1399 میباشد. 
بر اساس روال جدید، در این فراخوان علاوه بر دانشجویانی که در مهرماه سال جاری به عنوان دانشجوی سال دوم و بالاتر مشغول به تحصیل خواهند شد، دانش‌آموختگانی که در مهرماه در دوره‌های تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا دکتری تخصصی در یکی از دانشگاه‌های کشور به عنوان دانشجوی نوورود مشغول به تحصیل خواهند شد نیز میتوانند ثبتنام و درخواست خود را ارائه کنند. 
از این‌رو خواهشمند است به نحو مقتضی به‌ویژه از طریق وبگاه دانشگاه، ارسال ایمیل به دانشجویان و درج اطلاعیه در تابلوی اعالنات دانشکدهها به دانشجویان آن دانشگاه اطالعرسانی الزم در این خصوص صورت پذیرد. به پیوست متن اطلاعیه فراخوان و شیوهنامه پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور برای اطلاع‌رسانی و بارگذاری در وبگاه دانشگاه ارسال میشود. 
 
 
پیشاپیش از زحمات شما قدردانی میگردد. 
بنیاد نخبگان استان تهران
 
آدرس کوتاه :