مشروح خبر یا مطلب:

فراخوان ثبت نام برای بهره مندی از تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

فراخوان ثبت نام برای بهره مندی از تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹


جهت اطلاع از مشروح خبر به لینکهای زیر مراجعه شود:

لینک فایل پیوست یک

لینک فایل پیوست دو

لینک فایل پیوست سه

آدرس کوتاه :