مشروح خبر: مشروح خبر:

غفاری- جواد

{name=name, data=جواد, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  غفاری
 نام:  جواد
 سمت:  کارشناس مقطع کارشناسی (دولتی + حسابداری + صنعتی)
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117717
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان جنوبی- سمت راست- همکف- انتهای راهرو - اداره آموزش