مشروح خبر یا مطلب: مشروح خبر یا مطلب:

عصارش- خدیجه

{name=name, data=خدیجه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  عصارش
 نام:  خدیجه
 سمت:  کارشناس حسابداری
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117649
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان اداری- همکف- انتهای راهرو