مشروح خبر یا مطلب:

طالبی- سعید

طالبی- سعید


{name=name, data=سعید, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  طالبی
 نام:  سعید
 سمت:  کارشناس حسابداری
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد (مدیریت دولتی)
 تلفن:  61117649
 ایمیل:  stalebi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان اداری- همکف- انتهای راهرو
آدرس کوتاه :