مشروح خبر: مشروح خبر:

شهرابی- مرضیه

{name=name, data=مرضیه, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  شهرابی
 نام:  مرضیه
 سمت:  کارشناس بازرگانی و MBA
 تحصیلات:  
 تلفن:  61117766
 ایمیل:  m.shahrabi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 5