مشروح خبر یا مطلب:

شریفی- اکرم

شریفی- اکرم


{name=name, data=اکرم, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  شریفی
 نام:  اکرم
 سمت:  کتابدار
 تحصیلات:  دیپلم
 تلفن:  61117678
 ایمیل:  
 اتاق:  ساختمان کتابخانه
آدرس کوتاه :