مشروح خبر یا مطلب:

سخنرانی علمی: از پروژه پژوهشی تا مقاله پژوهشی (فراز و نشیب‌های چاپ مقاله در مجله‌های کیو وان)

سخنرانی علمی: از پروژه پژوهشی تا مقاله پژوهشی (فراز و نشیب‌های چاپ مقاله در مجله‌های کیو وان)


آدرس کوتاه :