سخنرانی علمی

سخنرانی علمی

از پروژه پژوهشی تا مقاله پژوهشی؛ فراز و نشیب های چاپ مقاله در مجله های کیو وان