مشروح خبر یا مطلب: مشروح خبر یا مطلب:

رحیمیان- سیمین

{name=name, data=سیمین, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  رحیمیان
 نام:  سیمین
 سمت:  معاون خدمات تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات:  کارشناسی- مدیریت امور فرهنگی
 تلفن:  61117732 و 61117735
 ایمیل:  srahimian92@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 1