مشروح خبر یا مطلب:

رحیمیان- سیمین

رحیمیان- سیمین


{name=name, data=سیمین, type=text, options=[]}
 نام خانوادگی:  رحیمیان
 نام:  سیمین
 سمت:  مسؤول دفتر حوزه ریاست دانشکده
 تحصیلات:  کارشناسی- مدیریت امور فرهنگی
 تلفن:  61117630
 ایمیل:  srahimian92@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان امام رضا- طبقه اول
آدرس کوتاه :