مشروح خبر یا مطلب:

راهنمای تلفن‌های دانشکده- حوزه ریاست

راهنمای تلفن‌های دانشکده- حوزه ریاست


 

 

 

 

حوزه ریاست

1-

مسئول دفتر

انسیه شکری

61117630

2-

روابط عمومی

انسیه شکری

61117629

3-

نهاد رهبری

حجه الاسلام سید محمدتقی حسین زاده

61117701

3-1-

مدیر اجرایی نهاد رهبری

امیرعلی کتابی

61117701

3-2-

مسئول واحد خواهران نهاد رهبری

مهین نجاتی

61117701

4-

سرپرست دانشجویان شاهد و ایثارگر

دکتر سید ابوالقاسم میرا

61117615

5-

مشاور امور بین الملل

دکتر منوچهر انصاری

61117699

5-1-

کارشناس امور بین الملل + شاهد و ایثارگر

زهرا پهلوان زاده

61117634

آدرس کوتاه :