مشروح خبر یا مطلب:

راهنمایی در خصوص تهیه گزارشهای آموزشی از سامانه گلستان

راهنمایی در خصوص تهیه گزارشهای آموزشی از سامانه گلستان


اساتید گرامی به راحتی می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع آموزش (گلستان) گزارش‌های آموزشی مورد نیاز خود را تهیه نمایند.

فیلم راهنمای تهیه گزارش از سامانه جامع آموزش دانشگاه (گلستان) در پایین صفحه
 
شماره برخی از گزارشهای پرکاربرد:
گزارش شماره ۳ = برنامه هفتگی استاد
گزارش شماره ۱۱۶ = لیست دانشجویان قبل از حذف و اضافه
گزارش شماره ۱۲۶ = لیست دانشجویان بعد از حذف و اضافه
گزارش شماره ۲۰۶ = برنامه امتحانات
گزارش شماره ۲۰۴ = لیست حضور و غیاب امتحان پایان ترم
گزارش شماره ۲ = لیست دانشجویان استاد راهنما
گزارش شماره ۸۰۱ = گزارش تدریس و فعالیتهای آموزشی استاد (حق التدریس و حق التحقیق)
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :