مشروح خبر یا مطلب:

دکتری: تدوین چارچوب اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری در شرکتهای دانش بنیان

دکتری: تدوین چارچوب اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری در شرکتهای دانش بنیان


عنوان رساله/پایان نامه

تدوین چارچوب اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری در شرکتهای دانش بنیان

نام دانشجو

حمید کلهرنیا

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

حسابداری

استاد راهنمای اول

دکتر محمدرضا نیک بخت

استاد مشاور اول

دکتر غلامرضا کرمی

استاد مشاور دوم

دکتر رضوان حجازی

استاد داور اول

دکتر کاوه مهرانی

استاد داور دوم

دکتر بیتا مشایخی

استاد داور سوم

دکتر محمدحسین قائمی

استاد داور چهارم

دکتر علی رحمانی

روز دفاع

شنبه

تاریخ دفاع

23/06/1398

ساعت دفاع

8 صبح

مکان (ساختمان و کلاس)

کلاس 420 ساختمان امام رضا (ع)

چکیده رساله/پایان‌نامه

سرمایه فکری به عنوان یک دارایی غیر ملموس و ایجاد شده در داخل سازمان، منبع استراتژیکی است که شرکت را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می نماید؛ اما به واسطه عدم گزارشگری اقلام مربوط به سرمایه فکری، بین مدیریت و سهامداران شرکت، پیرامون سرمایه فکری سازمان، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد که این عدم تقارن اطلاعاتی می تواند منجر به افزایش هزینه های نمایندگی گردد. همچنین گزارشگری اطلاعات سرمایه فکری می تواند منجر به اخذ تصمیمات کارآمدتر توسط مدیران، سهامداران، دولت و سایر ذینفعان گردد (لورنزو  و کورتی ، 2017). این تحقیق به منظور تدوین چارچوب گزارشگری سرمایه فکری در ایران انجام می پذیرد. هدف اصلی تحقیق از بین بردن شکاف اطلاعاتی موجود در حوزه سرمایه فکری بین شرکتها بخصوص شرکتهای دانش بنیان و گروه های مختلف استفاده کننده است. همچنین صورتهای سرمایه فکری  بدین منظور در کشورهای توسعه یافته و نیز در حال توسعه در کنار صورتهای مالی اساسی ارائه می گردد اما در ایران فعلا این گونه گزارشگری صورت نمی پذیرد. جامعه آماری تحقیق حاضر اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی در رشته حسابداری با حداقل رتبه استادیاری و مدیران مالی شرکتهای مورد نظر تحقیق و دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع دکترای این دانشگاه ها در رشته حسابداری است. در مرحله اول طرح تحقیق که با رویکرد کیفی صورت پذیرفته است از طریق روش مصاحبه و بر اساس تحلیل تمهای حاصل از گفتگـو بـا متخصصـان چارچوبی برای گزارشگری سرمایه فکری در ایران با تاکید بر شرکتهای دانش بنیان پیشنهاد گردید. سپس در مرحله دوم از طرح تحقیق و به منظور آزمون مقبولیت چارچوب بدست آمده از منظر روایی، پایایی و نیکویی برازش، پرسشنامه ای طراحی گردید که و بر اساس پاسخ ­های 126 نفر از صاحبنظران مرتبط و در قالب آزمون حداقل مربعات جزئی (PLS) مقبولیت چارچوب بدست آمده مورد تایید قرار گرفت.

 

آدرس کوتاه :