مشروح خبر یا مطلب:

دکتری: تبیین الگوی زیست بوم ارتباطات سیار ایران و تدوین مدل کسب و کار سکو بر اساس روابط شبکه ای- ۲۸ بهمن

دکتری: تبیین الگوی زیست بوم ارتباطات سیار ایران و تدوین مدل کسب و کار سکو بر اساس روابط شبکه ای- ۲۸ بهمن


عنوان رساله/پایان نامه

تبیین الگوی زیست بوم ارتباطات سیار ایران و تدوین مدل کسب و کار سکو

 بر اساس روابط شبکه ای

نام دانشجو

نرجس زنگنه نژاد

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

مدیریت فناوری اطلاعات

استاد راهنمای اول

جناب آقای دکتر علی معینی

استاد راهنمای دوم

-

استاد راهنمای سوم

-

استاد مشاور اول

سرکار خانم دکتر حاجی حیدری

استاد مشاور دوم

جناب آقای دکتر عادل آذر

استاد مشاور سوم

-

استاد داور اول

جناب آقای دکتر کیماسی

استاد داور دوم

جناب آقای دکتر ناصحی فر

استاد داور سوم

جناب آقای دکتر مانیان

استاد داور چهارم

جناب آقای دکتر محمدیان

روز دفاع

دوشنبه

تاریخ دفاع

1398-11-28

ساعت دفاع

12

مکان (ساختمان و کلاس)

 امام رضا (ع) کلاس 301

چکیده رساله/پایان‌نامه

مفهوم زیست­بوم یا اکوسیستم کسب­وکار سالهاست که به عرصة کسب­وکار وارد شده است و در برخی از صنایع نظیر صنعت ارتباطات سیار، کاربرد بیشتری داشته است. زیست بوم کسب وکار بیانگر نقش مشارکتی و همزیستی سازمان در یک شبکه بزرگتر است و درک آن مستلزم شناخت روابط موجود میان اعضای زیست بوم می­باشد. در سالهای اخیر نظریاتی مبنی بر تکامل زیست بوم و مدل کسب و کار در کنار یکدیگر مطرح شده است. مدل­های کسب­وکار سکو ماهیتی متفاوت از مدل­های کسب­وکار خطی داشته و غالباً در ساختار زیست بوم قابل تعریف هستند. این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل زیست بوم ارتباطات سیار[1] ایران و ارائة مدل کسب و کار سکو متناسب با زیست بوم مورد بررسی، انجام شده است. جهت دستیابی به نتایج موردنظر از شیوة پژوهش شبه ترکیبی استفاده شده است؛ به این ترتیب که در بخش اول پژوهش بر اساس مستندات و پژوهش­های مشابه پیشین، مرزهای زیست بوم سیار ایران تعریف شده است. سپس با استفاده از روش گلوله برفی بازیگران کلیدی زیست بوم ارتباطات سیار ایران شناسایی شده و در هشت بخش اصلی دسته بندی شده­اند. در مرحله بعد طی انجام 34 مصاحبه با مدیران سازمان­های مذکور، داده­های مرتبط با روابط موجود میان این بازیگران جمع­­آوری شده است. به کمک تکنیک تحلیل شبکه های اجتماعی شبکه روابط میان بازیگران ترسیم شده است. ارائه الگوی بصری زیست بوم ارتباطات سیار ایران از نتایج این پژوهش است. نتایج حاصل از تحلیل شبکه بدست آمده نشان داد دو اپراتور شبکه ارتباطات سیار کشور، بالاترین مرکزیت را در شبکه داشته و اثرگذارترین بازیگران زیست بوم ارتباطات سیار ایران محسوب می­شوند. از بین بخش­های اصلی این زیست بوم، نهادهای کنترلی و نظارتی قوی­ترین ارتباطات را در کل شبکه دارند. در بخش دوم پژوهش برای شناسایی و استخراج مؤلفه­های سازندة مدل کسب و کار سکو از مرور نظام مند متون و شیوة پژوهشی فراترکیب استفاده شده است. نتایج حاصل از فراترکیب در قالب چارچوبی جهت تدوین مدل کسب و کار سکو ارائه شده است. این چارچوب در دو سطح تعریف شده است که سطح اول شامل شش بعد اصلی مدل کسب و کار سکو و سطح دوم شامل 22 مؤلفه است. جهت تائید چارچوب پیشنهادی از خبرگان نظرسنجی به عمل آمده و پس از اعمال چند تغییر جزئی پیشنهاد شده توسط خبرگان، چارچوب تدوین مدل کسب و کار سکو به تائید آنان رسیده است. در پایان طرحی پیشنهادی برای مدل کسب و کار سکو برای رهبر زیست بوم ارتباطات سیار ایران ارائه شده و برای هر یک از ابعاد مدل، بخش مرتبط در زیست بوم مورد بررسی تعیین شده است. درنهایت پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود در زیست بوم مورد بررسی و انجام پژوهش­های آتی ارائه گردیده است.

 

آدرس کوتاه :