مشروح خبر یا مطلب:

دکتری: ارایه چهارچوب مدیریت ادغام و اکتساب در صنعت خدمات مالی (مطالعه چند موردی)- یکشنبه ۲۲ دیماه

دکتری: ارایه چهارچوب مدیریت ادغام و اکتساب در صنعت خدمات مالی (مطالعه چند موردی)- یکشنبه ۲۲ دیماه


عنوان رساله/پایان نامه

ارایه چهارچوب مدیریت ادغام و اکتساب در صنعت خدمات مالی

(مطالعه چند موردی)

نام دانشجو

حسن ابوالملوکی

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

مدیریت بازرگانی – سیاست گذاری بازرگانی

استاد راهنمای اول

جناب دکتر هاشم آقازاده

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

جناب دکتر علی حیدری

استاد مشاور دوم

جناب دکتر محمد علی دهقان دهنوی

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

جناب دکتر محمد علی شاه حسینی

استاد داور دوم

جناب دکتر سعید فلاح پور

استاد داور سوم

جناب دکتر وحید ناصحی فر

استاد داور چهارم

جناب دکتر رضا راعی

روز دفاع

یکشنبه

تاریخ دفاع

22/10/1398

ساعت دفاع

15:30

مکان (ساختمان و کلاس)

301 – امام رضا (ع)

چکیده رساله/پایان‌نامه

ﻫــﺪف اﺻــﻠﻲ اﻳــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ ، ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ و ﻛﺸــﻒ ﻓﺮآﻳﻨــﺪﻫﺎی ادﻏــﺎم و اﻛﺘﺴــﺎب و ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣــﺆﺛﺮ در ﻫــﺮ ﺑﺨــﺶ (ﺑــﻪ ﺗﻔﻜﻴــﻚ) و اﻧﻄﺒــﺎق آن ﺑــﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴــﺎت ﺻــﻨﻌﺖ ﺧــﺪﻣﺎت ﻣــﺎﻟﻲ اﻳــﺮان اﺳــﺖ ﺗــﺎ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان اﻟﮕــﻮی اﺟﺮاﻳــﻲ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺠﺮﻳﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﻃــﺮح ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﺑــﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪه در اﻳــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ ﻃــﺮح ﺗﺤﻘﻴــﻖ دو ﻣﺮﺣﻠــﻪ ای اﺳــﺖ .در ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﻧﺨﺴــﺖ و ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﭼﻬــﺎرﭼﻮب ﻧﻈــﺮی ﺗﺤﻘﻴــﻖ از روش ﻣــﺮور ﺳﻴﺴــﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ادﺑﻴــﺎت اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪه اﺳــﺖ . اﻳــﻦ روش ﺑﻪ ﻣﺤﻘـﻖ ﻛﻤـﻚ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ روﻳﻜـﺮدی ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﻴﺴـﻢ و ﺑﻄـﻮر ﺳﻴﺴـﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﻣـﻨﻈﻢ ادﺑﻴـﺎت ﻏﻨـﻲ اﻣـﺎ ﭘﺮاﻛﻨـﺪه در اﻳــﻦ ﺣــﻮزه را ﺑــﺎ ﻣﺤﻮرﻳــﺖ ﻳــﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳــﺦ ﺳــﻮاﻟﻬﺎی ﭘــﮋوﻫﺶ ﻣﻨﺴــﺠﻢ ، ﺗﺤﻠﻴــﻞ و ﺗﻔﺴــﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳــﺪ .در ﻃــﻲ اﻳــﻦ ﻓﺮآﻳﻨــﺪ از ﻣﻴــﺎن ٢٩١٢ ﺳــﻨﺪ ﻣــﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ ﻣﻮﺿــﻮع و ﺑﺴــﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ،١٠١ ﺳــﻨﺪ ﻣﻨﺘﺨــﺐ ﻛــﺪ ﮔــﺬاری - ﻣﻔﻬــﻮم ﺳــﺎزی و ﻣﻘﻮﻟــﻪ ﺑﻨــﺪی ﺷــﺪه و ﭼﻬــﺎرﭼﻮب ﻧﻈــﺮی ﻃــﺮح را ﺷــﻜﻞ داده اﻧــﺪ. در ﻣﺮﺣﻠــﻪ دوم ﺗﺤﻘﻴــﻖ ، ﻣﺤﻘــﻖ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر آزﻣــﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻴــﺖ ﭼﻬــﺎرﭼﻮب ﺗﻮﺳــﻌﻪ داده در ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﭘﻴﺸــﻴﻦ ، از ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻣــﻮردی ﺗﺒﻴﻴﻨــﻲ ﺑــﺎ روﻳﻜــﺮد ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﺗﺠــﺎﻧﺲ ﺑﻬــﺮه ﺑــﺮده اﺳــﺖ . در ﻃــﻲ اﻳــﻦ روش ﺷــﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑــﻲ در ﺑﺴــﺘﺮ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ( ٤ ﺗﺠﺮﺑــﻪ ادﻏــﺎم و اﻛﺘﺴــﺎب در ﺻــﻨﻌﺖ ﺧــﺪﻣﺎت ﻣــﺎﻟﻲ اﻳــﺮان) ﺑــﺎ ﻋﻨﺎﺻــﺮ و ﻣﻮﻟﻔــﻪ ﻫــﺎی ﭼﻬــﺎرﭼﻮب ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺷــﺪه و در ﻧﺘﻴﺠــﻪ آن ﻣﻴــﺰان ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .

 

ﺧﺮوﺟـــﻲ ﻃـــﺮح ﭼﻬـــﺎرﭼﻮﺑﻲ ﻣﻨﺴـــﺠﻢ و دارای ﺗـــﻮاﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘـــﻲ از ﻓﺮآﻳﻨـــﺪ ادﻏـــﺎم و اﻛﺘﺴـــﺎب در ﺑﺴـــﺘﺮ ﺻـــﻨﻌﺖ ﺧــﺪﻣﺎت ﻣــﺎﻟﻲ ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان راﻫﻨﻤــﺎ و اﻟﮕــﻮی ﻋﻤﻠﻴــﺎﺗﻲ در اﺧﺘﻴــﺎر ﻣــﺪﻳﺮان اﺟﺮاﻳــﻲ و ﻣﺤﻘﻘــﺎن اﻳــﻦ ﺣﻮزه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد

 

 

آدرس کوتاه :