مشروح خبر یا مطلب:

دکتری: ارائه چارچوب نگرش و هیجانات مشتری در خرید از فروشگاه‌های همواره تخفیف و نقش آن‌ها در ارزش ادراک شده و قصد خرید

دکتری: ارائه چارچوب نگرش و هیجانات مشتری در خرید از فروشگاه‌های همواره تخفیف و نقش آن‌ها در ارزش ادراک شده و قصد خرید


عنوان رساله/پایان نامه

ارائه چارچوب نگرش و هیجانات مشتری در خرید از فروشگاه‌های همواره تخفیف و نقش آن‌ها در ارزش ادراک شده و قصد خرید

نام دانشجو

مصطفی نصری

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

مدیریت بازرگانی

استاد راهنمای اول

دکتر محسن نظری

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر محمد رحیم اسفیدانی

استاد مشاور دوم

دکتر رضا پورحسین

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر سیدرضا سیدجوادین

استاد داور دوم

دکتر حسین صفری

استاد داور سوم

دکتر زهره دهدشتی

استاد داور چهارم

دکتر منیژه حقیقی نسب

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

یکشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

1398/06/31

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

16:30

مکان (ساختمان و کلاس)

امام رضا 420

چکیده رساله/پایان‌نامه

فروشگاه‌های همواره تخفیف پدیده‌ای جدید در حوزه خرده‌فروشی کشور است که متناسب به تفاوت‌های جامعه ایرانی مورد مطالعه قرار نگرفته است. در پژوهش حاضر در پی شناسایی ابعاد نگرش شهروندان نسبت به خرید از فروشگاه‌های همواره تخفیف هستیم. این پژوهش از نظر هدف جزو پژوهش‌های اکتشافی و از نظر ماهیت در دسته‌بندی توصیفی-پیمایشی قرار می‌گیرد. 18 نفر از مشارکت‌کنندگان که مشتریان تهرانی فروشگاه‌های همواره تخفیف بوده‌اند در این پژوهش همکاری داشتند. اطلاعات گردآوری شده از طریق مصاحبه با روش تحلیل محتوای کیفی، رویکرد سیه و شانون- تحلیل محتوای جهت‌دار بررسی شد. در مضمون نگرش به فروشگاه‌های همواره تخفیف چهار طبقه اصلی شامل: علل منتسب به تخفیف، هیجانات عاطفی، کلیشه‌های اجتماعی و ارزش ادراک‌شده از خرید شناسایی شد که در مجموع 36 کد را در بر می‌گیرد. بررسی کدها با پژوهش‌های گذشته از وجود برخی تفاوت‌ها بین یافته‌های این پژوهش با یافته‌های گذشته دارد که مورد بحث قرار گرفت. علاوه بر تخفیف قیمتی، سهولت دسترسی، تنوع محصولات و کیفیت خدمات نیز در ارزیابی از ارزش خرید از فروشگاه‌های همواره تخفیف حائز اهمیت هستند. در موضوع کلیشه‌های اجتماعی درباره مشتریان این فروشگاه‌ها که اولین بار مورد مطالعه قرار گرفت، خرید از فروشگاه‌های همواره تخفیف در قضاوت اجتماعی می‌تواند به‌عنوان شاخصی از توانمندی و طبقه اجتماعی-اقتصادی فرد به حساب آمده و بر تجربه خرید و هیجانات عاطفی تأثیر بگذارد. توصیفات مشتریان از علل منتسب به تخفیف منعکس و پیشنهادهای مدیریتی برای تغییر نگرش مشتریان ارائه شد.

 

آدرس کوتاه :