مشروح خبر یا مطلب:

دکتری: ارائه چارچوب شبکه سیاستی بازیگران سیاستگذاری نوآوری در ایران-مطالعه موردی پیاده‌سازی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش‌بنیان- شنبه ۱۹ بهمن

دکتری: ارائه چارچوب شبکه سیاستی بازیگران سیاستگذاری نوآوری در ایران-مطالعه موردی پیاده‌سازی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش‌بنیان- شنبه ۱۹ بهمن


عنوان رساله/پایان نامه

ارائه چارچوب شبکه سیاستی بازیگران سیاستگذاری نوآوری در ایران-مطالعه موردی پیاده‌سازی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش‌بنیان

نام دانشجو

زهره کریم‌میان

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

سیاستگذاری علم و فناوری

استاد راهنمای اول

آقای دکتر مهدی محمدی

استاد راهنمای دوم

آقای دکتر سیدسپهر قاضی نوری

استاد مشاور اول

آقای دکتر محمدمهدی ذوالفقارزاده

استاد داور اول

آقای دکتر جعفرنژاد

استاد داور دوم

آقای دکتر محمودی

 

آقای دکتر صفری

 

آقای دکتر اسفیدانی

روز دفاع

شنبه

تاریخ دفاع

19/11/98

ساعت دفاع

12:30

مکان

ساختمان امام رضا-301

چکیده رساله/پایان‌نامه

حکمرانی مجموعه‌ای از اقدامات فردی، نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامه‌ریزی و اداره مشترک امور و فرآیند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است. تمرکز این حوزه، عمدتا بر رویکردهای جدیدی مانند چندبخشی‌شدن قدرت میان سطوح دولتی و فرودولتی، حرکت به سمت تمرکززدایی از دولت و اتکاء روزافزون بر انواع جدید مشارکت است. حرکت از حکومت به حکمرانی، بر این اصل بنیادی استوار است که حکومت‌ها به جای آنکه به تنهایی مسئولیت کامل اداره جامعه را در تمام سطوح آن بر عهده گیرند، به عنوان یکی از نهادها یا عوامل مسئول اداره جامعه محسوب شوند. در سال‌های اخیر، شبکه‌های سیاستی به خوبی این گذار به سمت حکمرانی را ممکن ساخته اند. در حوزه نوآوری نیز به جهت متناسب بودن این رویکرد با ماهیت نوآوری و پیچیدگی ساختاری نقش‌آفرینان آن، لازم است توجه کافی به حکمرانی از طریق شبکه‌های سیاستی صورت گرفته و بهبود حکمرانی سیاست نوآوری از این منظر بررسی شود؛ زیرا ماهیت نوآوری به شکل فزاینده‌ای در حال پیچیده و سیستمی شدن است. بعلاوه، درگیر بودن سیاست نوآوری با سایر حوزه‌های سیاستی مانند آموزش، بهداشت، حمل و نقل، ارتباطات و نظایر آن از یک سو و افزایش ابعاد اجتماعی نوآوری و تأثیرگذاری آن بر جوامع از دیگر سو، سیاست‌گذاران نوآوری را با چالش مواجه نموده است. این رساله، به دنبال آن است تا حکمرانی از طریق شبکه‌های سیاستی را در شبکه‌های سیاستی موجود در قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» را مدل‌سازی نماید و برای این کار از روش موردکاوی چندگانه در حمایت‌های مختلف این قانون (معافیت از پرداخت مالیات، معافیت از پرداخت حقوق گمرکی، و صندوق نوآوری و شکوفایی) استفاده می‌نماید. محیط این تحقیق، نظام نوآوری ملی در کشور بوده و برای گردآوری و تحلیل داده‌ها از مرور متون، مصاحبه با خبرگان، تحلیل آماری، نگاشت نهادی، تحلیل شبکه اجتماعی و نقشه شناختی فازی استفاده خواهد شد.

 

آدرس کوتاه :