مشروح خبر یا مطلب:

دکتری: ارائه الگوی شکل­‌گیری حاکمیت شرکتی برای اتحاد­های راهبردی بین­‌المللی- ۲۸ دی ماه ۹۸

دکتری: ارائه الگوی شکل­‌گیری حاکمیت شرکتی برای اتحاد­های راهبردی بین­‌المللی- ۲۸ دی ماه ۹۸


عنوان رساله/پایان نامه

ارائه الگوی شکل­گیری حاکمیت شرکتی برای اتحاد­های

 راهبردی بین­المللی

نام دانشجو

محمدهادی صادق

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

مدیریت بازرگانی سیاستگذاری بازرگانی

استاد راهنمای اول

آقای دکتر محمد علی شاه حسینی

استاد راهنمای دوم

آقای دکتر مجید جمالی

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

آقای دکتر علی حیدری

استاد مشاور دوم

 

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

آقای دکتر رضا راعی

استاد داور دوم

خانم دکتر بیتا مشایخی

استاد داور سوم

آقای دکتر مهدی ابراهیمی

استاد داور چهارم

آقای دکتر مسعود کیماسی

روز دفاع

شنبه

تاریخ دفاع

1398/10/28

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

17:00 تا 19:00

مکان (ساختمان و کلاس)

301-امام رضا

چکیده رساله/پایان‌نامه

راهبرد تشکیل سرمایه­گذاری مشترک (به عنوان یکی از اصلی­ترین انواع اتحادهای استراتژیک) از جمله استراتژی‏هایی است که علی­رغم پیچیدگی بالایی که دارد، بواسطه مزایای متعدد مترتب بر آن، مکرراً مورد استفاده قرار می­گیرد و حاکمیت­شرکتی نیز از جمله عواملی است که منجر به موفقیت این استراتژی می­شود. علیرغم این اهمیت، تاکنون در موضوع نحوه شکل­گیری حاکمیت­شرکتی در سرمایه‏گذاری‏های مشترک بین­المللی پژوهش جامعی صورت نگرفته و معمولا فرض بر این بوده است که مولفه­های حاکمیت‏شرکتی در حالت عام را می­توان به مفهوم سرمایه‏گذاری‏های مشترک نیز تسری داد اما نظر به پیچیدگی این مفهوم، تعمیم ابعاد مختلف حاکمیت‏شرکتی در حالت عام به سرمایه­گذاری‏های‏مشترک‏بین­المللی کار درستی نمی­باشد. در نتیجه این پژوهش سعی دارد تا به شناسایی عوامل موثر بر شکل­گیری حاکمیت­شرکتی در تشکل­های مذکور پرداخته و همچنین مراحل متناظر آنرا (در حالت کلی و موردی) ارائه نماید. به همین منظور ابتدا با استفاده از روش مرور نظام­مند، طی 1 سال مجموعا 400 پژوهش استخراج شدند و از میان آنها، 60 مقاله و پژوهش مورد بررسی عمیق قرار گرفتند و عوامل و الگوی کلی که حاکی از نحوه شکل­گیری حاکمیت شرکتی در سرمایه­گذاری­های مشترک بین المللی (به عنوان تنها نوع اتحاد راهبردی که حاکمیت شرکتی برای آن معنی دارد) می­باشند، شناسایی شدند. بعلاوه با استفاده از روش موردکاوی چندگانه، ۳ مورد مطالعاتی که صنعت ارائه خدمات مالی و سرمایه­گذاری بین­المللی فعال بودند و حداقل یکی از شرکای آنها ایرانی بود انتخاب (با استفاده از روش گوناگون) و از طریق روش تعقیب علی فرایند با نگاه ساخت تئوری سیستماتیک، مورد مداقه قرار گرفتند. در نتیجه نیز مشخص شد که نحوه شکل­گیری الگوی حاکمیت شرکتی در سرمایه‏گذاری‏های مشترک فرایندی پیچیده است و نمی­توان آنرا ساده انگاشت و به مانند سایر اقسام سازمانی با آن برخورد کرد. در مجموع نیز بر اساس یافته­های احصا شده، فرایند شکل­گیری حاکمیت شرکتی در سرمایه‏گذاری مشترک بین­المللی در حالت کلی و در شرایطی که سرمایه گذاری مشترک در صنعت خدمات مالی و سرمایه­گذاری خارجی مشغول است (با حداقل یک شریک ایرانی)، احصا گردید.

 

آدرس کوتاه :