مشروح خبر یا مطلب:

دکتری: ارائه‌ی چارچوب شکل‌گیری توانمندی‌های توسعه پلتفرم‌های فناورانه در صنعت خودروسازی ایران- ۱۹ بهمن

دکتری: ارائه‌ی چارچوب شکل‌گیری توانمندی‌های توسعه پلتفرم‌های فناورانه در صنعت خودروسازی ایران- ۱۹ بهمن


عنوان رساله/پایان نامه

ارائه‌ی چارچوب شکل‌گیری توانمندی‌های  توسعه پلتفرم‌های  فناورانه در صنعت خودروسازی ایران

نام دانشجو

محمد گشتاسبی

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

مدیریت فناوری

استاد راهنمای اول

دکتر احمد جعفر نژاد

استاد راهنمای دوم

دکتر منوچهر منطقی

استاد مشاور اول

دکتر محمد رضا صادقی مقدم

استاد داور اول

 

استاد داور دوم

 

 

 

 

 

روز دفاع

شنبه

تاریخ دفاع

19/11/1398

ساعت دفاع

12

مکان

اتاق استاد راهنما- آقای دکتر جعفر نژاد

چکیده رساله/پایان‌نامه

بسیاری از بنگاه­های خودروسازی در سراسر دنیا  برای پاسخ به طیف گسترده­تری از مشتریان و کاهش هزینه­ها به صورت همزمان و به عبارتی برای سفارشی­سازی انبوه به رویکرد توسعه محصول مبتنی بر پلتفرم رو آورده­اند. در مسیر پذیرش چنین رویکردی مفهوم سازی و شناسایی توانمندی­های توسعه پلتفرم یک اصل حیاتی است. بنابراین هدف اصلی در این پژوهش ارائه‌ چارچوب شکل‌گیری توانمندی‌های توسعه پلتفرم‌های فناورانه در صنعت خودروسازی ایران از طریق شناسایی توانمندی­های توسعه ماژولهای اصلی و توانمندی­های یکپارچه­سازی آنها در صنعت خودروسازی می­باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث نوع داده، پژوهشی کیفی و اکتشافی مبتنی بر مطالعه موردی محسوب می­شود. جامعه آماری این تحقیق صنعت خودروسازی ایران و جامعه پاسخگویان متخصصان دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به عنوان دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور ایران و همچنین متخصصان دانشگاهی در دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت که همگی سابقه و تجربه توسعه پلتفرم را داشتند، بود. نمونه­گیری به صورت هدفمند و قضاوتی و مطابق با اشباع نظری انجام شد. برای تجزیه و تحلیل مصاحبه­ها و اسناد از تحلیل محتوا استفاده شد. توانمندی دانشی فنی پایه، توانمندی مهندسی نیازها و خواسته‌ها‌، توانمندی طراحی و معماری سیستم، توانمندی مهندسی زیرسیستمها و  توسعه و تکوین قطعات، توانمندی یکپارچه­سازی سیستم و توانمندی آزمون و صحه­گذاری به عنوان مقوله‌های اصلی توانمندی‌ها‌ی توسعه اجزا شناسایی گردیدند. همچنین توانمندی­های یکپارچه­سازی سازمانی، توانمندی یکپارچه­سازی فنی و توانمندی یکپارچه­سازی زنجیره تامین به عنوان مقوله­های اصلی توانمندی­های یکپارچه­سازی شناسایی شدند. در ادامه جهت غربالگری و اعتبارسنجی مقوله­های شناسایی شده، از تکنیک دلفی فازی استفاده گردید. در نهایت با استفاده از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری و نرم‌افزار  میک مک مبادرت به ارائه الگوی نهایی پژوهش ورزیده شد.

 

 

آدرس کوتاه :