مشروح خبر یا مطلب:

دکترا- مدیریت مالی: طراحی ساختار بهینه مدل‏های قیمت‏گذاری فاماـ‏فرنچ و کاهارت در بازار سرمایه ایران

دکترا- مدیریت مالی: طراحی ساختار بهینه مدل‏های قیمت‏گذاری فاماـ‏فرنچ و کاهارت در بازار سرمایه ایران


 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان رساله/پایان نامه

طراحی ساختار بهینه مدل‏های قیمت‏گذاری فاماـ‏فرنچ و کاهارت در بازار سرمایه ایران

نام دانشجو

مهدی بستان‏‌آراء

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

مدیریت مالی

استاد راهنمای اول

جناب آقای دکتر شاپور محمدی

استاد مشاور اول

جناب آقای دکتر رضا راعی

استاد مشاور دوم

جناب آقای دکتر حسن قالیباف اصل

استاد داور اول

جناب آقای دکتر رضا تهرانی

استاد داور دوم

جناب آقای دکتر سعید فلاح‏پور

استاد داور سوم

جناب آقای دکتر علی سوری

استاد داور چهارم

جناب آقای دکتر عزت‏اله عباسیان

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

یک‏شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

1397/11/28

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

19:00

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا (ع) کلاس 420

چکیده رساله/پایان‌نامه

عدم یکپارچگی کشورها از نظر ساختار مدل‌‌های قیمت‌‌گذاری (بویژه مدل‏های فاماـ‌‌فرنچ و کارهارت) در مطالعۀ فاما و فرنچ (2012) اثبات شده است. از سوی دیگر لوئلن، نیجل و شنکن (2010) به انتقاد از تعدد این مدل‏ها و ارائۀ راهکارهایی برای آزمون دقیق‏تر آن‏ها پرداخته‏اند. همچنین پروسۀ فاماـ‏مک‏بث بطور وسیعی در بررسی عملکرد مدل‏های قیمت‏گذاری دارایی‏ها استفاده می‏شود و پیترسن (2009) به بررسی صحت نتایج این پروسه، فروض حاکم بر آن و ارائۀ جایگزین بر اساس آخرین پیشرفت‏ها در زمینۀ خوشه‏بندی دوسویۀ انحراف معیارهای رگرسیون پنل پرداخته است. بنا بر این مبانی و با اتخاذ رویکردی چندوجهی، در این پژوهش شش ترکیب مختلف برای عوامل ریسک مدل‌‌های فاما‌ـ‌‌‌فرنچ و کارهارت (از حیث وجود عامل مومنتوم، تفکیک اثرات برای شرکت‌های کوچک و بزرگ و وجود وزن در ساختار فاکتورها) بر روی نه طیف گوناگون از پرتفولیوهای آزمون (شامل مجموعه پرتفولیوهای اندازه‏ـB/M، اندازه‏ـ‏مومنتوم، هر سه، انحراف معیار بازده‏ها، صنعت و همۀ این موارد با تمرکز بر شرکت‌‌‌های بزرگ)، در پروسۀ رگرسیون سری زمانی، پروسۀ فاماـ‌‌مک‌‌بث و رگرسیون پنل (با چهار انحراف معیار اصلاح‏شدۀ وایت، خوشه‏بندی شده بر حسب اثرات زمانی، خوشه‏بندی شده بر حسب اثرات شرکتی (دارایی) و خوشه‏بندی شدۀ دوسویه؛ در دو مسیر جداگانه با کل نمونه و با پنجره‌‌‌های زمانی غلتانِ 60 ماهه در بورس تهران، از مهر 1389 تا اسفند 1396 آزمون شده‌‌‌اند. نهایتاً با توجه به مختصات داده‏ها انحراف معیار خوشه‏بندی شدۀ دوسویه به عنوان معیار قضاوت در خصوص معناداری صرف ریسک‏ها برگزیده شد.

بنا بر یافته‌‌‌ها، افزودن عوامل SMB، HML و WML (عوامل ریسک مدل‏های سه‏عاملی و چهارعاملی) بطور ویژه‏ای معناداری و توضیح‏دهندگی عامل ریسک بازار مدل CAPM را تحت‏الشعاع قرار می‏دهد. عامل ریسک اندازۀ شرکت تنها برای ‏مجموعه پرتفولیو‌ی حاصل از مرتب‏سازی شرکت‏ها در 25 پرتفولیوی تشکیل شده بر حسب انحراف معیار بازده‏ها معنادار دیده شد. شواهد قابل توجهی از تأثیر متفاوت عامل ارزشی‏ـ‏رشدی در دو سر طیف اندازۀ شرکت‏ها به چشم می‏خورد. معناداری عامل مومنتوم برای سه مجموعه از ‏مجموعه پرتفولیو‌های نه‏گانه، بویژه طیف تشکیل شده بر حسب صنایع گوناگون (طیف پنجم) قابل توجه بوده است.

برای مقایسۀ توان توضیح‏دهندگی (ضریب تعیین) مدل‏ها در مواجهه با هر طیف، بر حسب آشیانی یا غیرآشیانی بودن مدل‏ها از آزمون‏های مربوطه استفاده گردید. نهایتاً تنها برای مجموعه پرتفولیوی صنایع (طیف پنجم) نتایج آزمون هر شش فرضیه به طور معناداری برتری مدل ششم بر سایر مدل‏های قیمت‏گذاری مورد بررسی را غیرقابل رد نشان دادند.

 

آدرس کوتاه :