مشروح خبر یا مطلب:

دکترا- فناوری اطلاعات: طراحی مدل عوامل موثر بر تداوم استفاده از سیستم­های اطلاعات (مورد مطالعه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

دکترا- فناوری اطلاعات: طراحی مدل عوامل موثر بر تداوم استفاده از سیستم­های اطلاعات (مورد مطالعه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).


 

 

 

 

 

 

عنوان رساله/پایان نامه

طراحی مدل عوامل موثر بر تداوم استفاده از سیستم­های اطلاعات (مورد مطالعه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات).

 

نام دانشجو

سامان زینالی

 

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

مدیریت فناوری اطلاعات

استاد راهنمای اول

آقای دکتر موسی خانی

 

استاد مشاور اول

آقای دکتر مانیان

 

استاد مشاور دوم

آقای دکتر حسن زاده

 

استاد داور اول

آقای دکتر سهرابی

استاد داور دوم

خانم دکتر حاجی حیدری

استاد داور سوم

آقای دکتر الهی

استاد داور چهارم

آقای دکتر رجب زاده

روز دفاع

شنبه

تاریخ دفاع

18/12/1397

ساعت دفاع

ساعت 14

مکان (ساختمان و کلاس)

سالن شماره 2 ساختمان الغدیر

چکیده رساله/پایان‌نامه

استفاده ناپیوسته و غیرکارای فناوری اطلاعات بعد از پذیرش اولیه منجر به تحمل هزینه­های نا­خواسته و یا هدر رفتن تلاش­ها برای توسعه فناوری اطلاعات می­شود، بعلاوه رقابت شدید در بازار منجر به بالا رفتن گزینه­ها و انتقال کاربران سیستم­های اطلاعات از یک محصول و یا خدمت به دیگری خواهد شد. عمده مدل­های مطرح برای بررسی تداوم سیستم­های اطلاعات درپی چگونگی پذیرش سیستم اطلاعات جدید و چگونگی استفاده آن هستند، هدف این مدل­ها که اصالتاً برای تحقیقات بازاریابی و مدلسازی رفتار خرید مجدد مصرف­کننده توسعه یافته­اند؛ ارزیابی وفاداری و تداوم در سطح  فردی برای کاربرد سیستم است تا عوامل موثر بر تداوم استفاده که شکل دهنده رفتار کاربر سازمانی در  بازار­های B2B است لذا در پژوهش حاضر با نگاه به ارتباط موجود بین میزان قابلیت استفاده و هزینه جابه­جایی و سایر عوامل شکل دهنده رفتار کاربر سازمانی برای تداوم استفاده از سیستم­های اطلاعات با رویکرد تحلیل محتوا از میان ادبیات موضوع تم­های اصلی در این خصوص شناسایی و با مصاحبه­های نیمه ساختار یافته با خبرگان این ابعاد بومی سازی شد و با بهره برداری از نرم افزار Atlas/ti از نتایج حاصل از مصاحبه با خبرگان برای ساخت مدل پیشنهادی استفاده شد و با طراحی پرسشنامه کمی بر اساس مدل حاصل نسبت به بررسی وضعیت وزارت ارتباطات در ابعاد مدل اقدام شد و در نهایت بر اساس ماتریس مکفارلان سیستم­های اطلاعات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  در دسته بندی چهار­گانه قرار گرفته و ابعادی که دارای اثرگذاری بیشتری در هر دسته می­باشد، مشخص گردید.

 

 

آدرس کوتاه :